INFOSENTER FOR INKASSOSAKER

Registrer inkassosaker og betalinger i infosenter:
Dahl Inkasso AS er nå besluttet fusjonert med Orkla Credit AS, nytt navn er Orkla Credit AS. Om det skulle være noe du lurer på, ta kontakt med din saksbehandler eller på telefon 72 49 90 70.

Innlogging for oppdragsgivere:  Logg inn                            Klikk her for informasjon om infosenteret

72 49 90 70 !!! Ring for brukernavn og passord eller hvis du vil ha veiledning for å logge inn på infosenteret. 

Innmelding av inkassosaker uten å registrere i infosenter kan fortsatt gjøres slik:
Fakturakopi sendes til et av følgende alternativer:
1. Dahl Inkasso AS, boks 2283, 6503 Kr.sund
, eller til
2. ordre@dahlinkasso.no eller til

Dersom byrået ikke oppnår kontakt eller får til en avtale i den utenrettslige perioden vil saken måtte oversendes rettssystemet ved Namsmannen. Hvis skyldner deretter protesterer oversendes saken til Forliksrådet. Hvis protest fremmes under den utenrettslige inndrivelsen kan saken sendes direkte til forliksrådet (ikke via namsmannen). Forliksrådet har både Meklings- og Domskompetanse og altfor få skyldnere benytter denne muligheten til å komme i forhandling med fordringshaveren. For en fordringshaver vil et forlik faktisk innebære den samme rettskraft som en dom eller uteblivelsesdom.

  • Vi forskutterer offentlige gebyrer ved forliksrådsbehandling i uomtvistede saker og utleggsforretninger frem til avholdelse.
  • I saker hvor rettslige skritt er tatt uten skyldners dekning så dekker oppdragsgiver kun omkostningene med det rettslige skrittet.
  • Alle offentlige gebyrer og lovbestemte erstatningsmessige salærer tillegges kravet og avkreves skyldner.


Når den utenrettslige inndrivelsesprosessen avsluttes eller når oppfyllelsesfristen i en dom har utgått vil byrået , som nevnt over, henvende seg til Namsmannen med en begjæring om utlegg (utpanting). Namsmannen vil da gjøre en undersøkelse av hva som kan være «tjenlig utlegg», d.v.s. hva en person eller et firma har av eiendeler som det kan tas pant i. Eiendeler med pant kan i neste omgang bli omsatt ved tvangsdekning (salg).

Vi håndterer din sak hele veien fra den utenrettslige pågangen til rettslige skritt hos Forliksråd og Namsmann, samt tvangssalg:

Forliksrådet

Dette er det laveste nivået i det sivile rettssystemet i Norge og er både en meglingsinstans og en domstol. De fleste sakene dreier seg om uenighet  omkring gjeld, spesielt i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Det er partene selv som skal møte i Forliksrådet evt med en møtefullmektig ved lengre avstander (kommunalt oppnevnt møtefullmektiger finnes i hver kommune). Partene får legge frem sin versjon av saken i Forliksrådet.

Utfallet av Forliksrådsbehandlingen
Forlik:
Partene enes om et oppgjør som begge er fornøyd med i løpet av meklingsmøtet. Forliket har samme virkning som en rettskraftig dom.
Dom:
Hvis mekling ikke fører frem vil partene forlate rettslokalet etter å ha lagt frem sin side av saken, hvoretter dommen vil foregå for lukket rett uten at partene er tilstede. Det avsises dom hvis en av partene forlanger dette når tvistesummen er under kr. 125.000. For høyere tvistesummer avsies det dom når begge parter forlanger det (gjelder ikke ved fraværsdom hvis klagemotpart ikke har møtt/ikke har levert tilsvar - da kan klager be om dom).
Fraværsdom:
Kan avsies hvis klagemotpart ikke svarer innen fristen eller ikke møter opp til rettsmøtet som han er innkallet til. Dommen vil i slike tilfeller samsvare med påstanden i Forliksklagen (dvs at klager får fullt medhold).
Avgjørelser:
Avslutning av sak avsies hvis klager ikke ønsker at saken skal ferdigbehandles (trekker saken)
Saken oversendes annet Forliksråd pga vernetingsreglene (klagemotpat kan ha flyttet)
Utsetting av en frist
Innstilling av sak kan avsies hvis Forliksrådet ikke ønsker å avseie dom (saken er for lite opplyst/komplisert mv)
En innstilling er et skriftlig vedtak som partene kan føre videre til Tingretten slik at saken kan behandles der.
Les mer om emnet under "Inkasso fra A-Å".

Namsmannen/Tingretten

Hvis et krav ikke innfris frivillig etter utenrettslig behandling eller etter behandling i Forliksrådet/Tingretten kan man ta saken til Namsmannen ved å begjære utlegg i et forsøk på å oppnå utleggspant eller utleggstrekk. Namsmannen skal sørge for at den som har rettmessig krav på penger får betalt. Dette kan skje ved utleggspant eller utleggstrekk. Dersom det ikke er mulig å ta trekk eller pant blir resultatet av utleggsforretningen "intet til utlegg".

UTLEGG
Utleggstrekk
Utleggstrekk skjer ved at namsmannen pålegger arbeidsgiver eller NAV e.a som utbetaler ytelser til saksøkte å trekke i dennes lønn eller ytelser. Det kan imidlertid ikke trekkes mer enn at saksøkte med rimelighet fortsatt kan dekke det som trengs til underhold av seg og sin husstand. Trekkperioden strekker seg normalt over maks 2 år (lengre periode for bøter/bidrag/skatter).
Utleggspant
Utleggspant vil si at namsmannen tar pant i saksøktes eiendeler som for eksempel fast eiendom, bil, båt eller annet verdifullt løsøre, bankkonto, verdipapirer osv. Det er en del unntak hvor det ikke kan tas pant. Utleggspant i løsøre foreldes etter 3 år, fast eiendom 5 år.
Les mer om emnet under "Inkasso fra A-Å".

TVANGSDEKNING/TVANGSSALG
En kreditor som har pant i et formuesgode, for eksempel eiendel eller i et pengebeløp, kan søke dekning for sitt krav ved å begjære tvangsdekning. Det kan også begjæres utkastelse, utlevering eller midlertidig sikring.
Les mer om emnet under "Inkasso fra A-Å".

Dahl Inkasso AS

Besøksadresse:
Verkstedveien 11
6517 Kristiansund N

Postadresse:
Postboks 2283
6503 Kristiansund N

Telefon/epost:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: 71 68 54 40
F: 71 68 54 41

Bli kunde på 1-2-3

ny-kunde-thumb

Her kan du enkelt registrere deg som kunde.
Les mer

Mottatt krav?

mottatt-krav-thumb

Hvis du har mottatt krav, kan du få tips og råd her. 
Les mer