Dersom kunden ikke betaler en faktura innen fastsatt frist, kan man sende en purring eller et inkassovarsel.
Det er viktig å ha gode rutiner for innkreving av utestående fordringer. Det hjelper ikke hvor mye vi klarer å selge, hvis vi ikke mottar betaling fra kunden. Samtidig er det greit å vite kundens rettigheter i forbindelse med purringer.
* Det skal IKKE beregnes merverdiavgift på gebyrer ved purring.

Purring

Purring kan sendes etter at opprinnelig faktura har forfalt til betaling. Dersom man skal kreve purregebyr, må man imidlertid vente 14 dager etter opprinnelig forfall før purring sendes. Purringen må da sendes skriftlig, og ha en betalingsfrist på minst 14 dager.  Du kan sende så mange purrenotaer du vil, men det er begrenset hvor mange purregebyr du kan beregne deg. 
Det kan kreves purregebyr enten for to purringer eller en purring og et inkassovarsel. Purregebyret kan være på maksimalt 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassosatsen fastsettes hvert år i "Forskrift til inkassoloven".
Maks sats for gebyr på purrenota er pr. 01.01.2017 kr 70,-.     
Det er ikke pålagt å sende purring etter inkassoloven. Du er imidlertid pliktig til å sende et inkassovarsel før saken kan overføres til inkasso.   Inkassoloven kan fravikes på enkelte områder der begge parter er næringsdrivende, se inkassoloven § 3 om fravikelighet.

Purring (eksempel på tekst)
Vi minner om at vårt tilgodehavende hos Dem kr. ................... er forfalt til betaling.

Fakturanr.  -  Fakturadato  -  Forfallsdato  -  Fakturabeløp
-                    -                        -                       -
Kravet med tillegg av .........% renter fra forfall samt kr. ........... i purregebyr for nærværende purring bes betalt straks.

Purrerutine (eksempel) hvor du ikke kan kreve purregebyr
1. Send faktura med med maks 14 dagers forfall
2. Send inkassovarsel med 14 dagers forfall (før det er gått 14 dager etter fakturaforfall)
3. Send, hvis betaling uteblir, kravet til inkasso for inndrivelse 

Purrerutine (eksempel) hvor du kan kreve 1 purregebyr
1. Send faktura med med maks 14 dagers forfall
2. Send inkassovarsel med 14 dagers forfall (minimum 14 dager etter fakturaforfall, gir rett til gebyr)
3. Send, hvis betaling uteblir ved forfall, kravet til inkasso for inndrivelse

Purrerutine (eksempel) hvor du kan kreve 2 purregebyr
1. Send faktura med med maks 14 dagers forfall
2. Send purring med 14 dagers forfall (minimum 14 dager etter fakturaforfall, gir rett til gebyr kr. 70)
3. Send inkassovarsel med 14 dagers forfall (minimum 14 dager etter purrings forfall, gir rett til gebyr kr. 70 + kr. 70)
4. Send, hvis betaling uteblir ved forfall, kravet til inkasso for inndrivelse

NB! Ikke vent for lenge med å sende kravet til inkasso. Når tiden går kan muligheten for oppgjør reduseres. 

Inkassovarsel

Før en faktura kan sendes til inkasso, må det sendes et inkassovarsel.  Man kan velge om man vil sende en purring først og så et inkassovarsel, eller om man vil sende inkassovarsel direkte.
Inkassovarselet må være godt merket med at det er et inkassovarsel og skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det må også opplyses om hva kravet gjelder og beløpets størrelse.   Du kan sende inkassovarsel dagen etter at kravet er forfalt.  Ønsker du å legge purregebyr på varselet må du imidlertid vente 14 dager etter at fakturaen har forfalt til betaling. Maks sats for purregebyr på inkassovarsel er pr. 01.01.2017 kr 70,-.   Mellom næringsdrivende kan maksimalsatsen for purregebyr/inkassogebyr fravikes dersom dette er avtalt mellom fordringshaver og skyldner. Det er likevel ikke anledning til å kreve inn høyere gebyr enn det som er faktiske kostnader med purringen/innkrevingen.

 Formalkravene til inkassovarsel:

Utvetydig overskrift

Varsel om inkasso (alternativ 1)
Inkassovarsel (alternativ 2)
Ikke kombiner overskriften (1 eller 2) med f.eks purring, faktura e.l tekst
Betalingsfrist inkassovarsel

14 dager (minst) fra oversendelse pr. vanlig post Faktura og purringer kan sendes til e-post, ikke inkassovarsel.
Må inneholde teksten

Dersom betalingsfristen ikke overholdes vil kravet oversendes til inkassobyrå for inndrivelse.

Begrepene «rettslig inkasso» eller «rettslig inndrivelse» eller «dette vil medføre mere omkostninger for dem» eller «kan» istedet for «vil» skal ikke benyttes i inkassovarsel.
Beskrivelse av kravet

Fakturanummer
Fakturadato
Forfallsdato
Fakturabeløp
Hva kravet gjelder (hvis mulig)
 
Ev tillegg:

Renter pr. inkassovarseldato
Purregebyr

Renter beregnes fra fakturaforfall.
Purregebyr kan påføres hvis inkassovarsel sendes minst 14 dager etter fakturaforfall.

 Vi legger til grunn at et inkassovarsel ikke bør være eldre enn 6 måneder. Denne fristen gjelder for betalingsoppfordring etter IL§11, men er ikke angitt for inkassovarsel.
Inkassovarsel skal sendes etter kravets forfall skriftlig på papir (forslag om teknologinøytralitet kan endre på dette). Faktura og purringer kan pr.dato sendes med e-post, men ikke inkassovarsel.
Er det flere skyldnere som kreves for kravet under ett, må inkassovarsel adresseres og sendes til hver enkelt.
Foreligger det innsigelse/tvist i en sak så skal den ikke til inkasso og det kan heller ikke sendes ut inkassovarsel. Saken må sendes til Forliksrådet (inkassobyrå besørger dette).
Næringsdrivende kreditor/debitor kan avtale at Inkassolovens §9-11 kan fravikes (IL§3). Det kan imidlertid ikke inngås avtale til skade for en skyldner som har pådratt seg forpliktelsen i egenskap av forbruker.
Utelatt inkassovarsel eller feil i formalkravene medfører at skyldner ikke kan avkreves for inkassosalærer og disse må da betales av fordringshaver.


Inkassovarsel (eksempel)


Firma navn
Firma adresse
Firma postnummer/sted

 
Skyldners navn
Skyldners adresse
Skyldners adresse

 

Sted, dato

 


VARSEL OM INKASSO

Fakturanr Fakturadato Fakturatekst Fakt.forfall                   Beløp
xxxx dd.mm.åå xxxxxxxxxx dd.mm.åå                x.xxx kr
xxxx dd.mm.åå xxxxxxxxxx dd.mm.åå              xx.xxx kr
+ eventuelle renter                      xxx kr
+ eventuelle purregebyr                        xx kr
Totalt skyldig                  xx.xxx kr

Ovennevnte krav er ikke registrert som innbetalt. Dersom betalingsfristen ikke overholdes vil kravet
oversendes til inkassobyrå for inndrivelse.

Betalingsfrist: 14 dager fra utsendelse av inkassovarsel.


Med hilsen
Firma navn

 

 

NB! Behold alltid en kopi av utsendte inkassovarsel.