INFOSENTER FOR INKASSOSAKER

Registrer inkassosaker og betalinger i infosenter:
Dahl Inkasso AS er nå besluttet fusjonert med Orkla Credit AS, nytt navn er Orkla Credit AS. Om det skulle være noe du lurer på, ta kontakt med din saksbehandler eller på telefon 72 49 90 70.

Innlogging for oppdragsgivere:  Logg inn                            Klikk her for informasjon om infosenteret

72 49 90 70 !!! Ring for brukernavn og passord eller hvis du vil ha veiledning for å logge inn på infosenteret. 

Innmelding av inkassosaker uten å registrere i infosenter kan fortsatt gjøres slik:
Fakturakopi sendes til et av følgende alternativer:
1. Dahl Inkasso AS, boks 2283, 6503 Kr.sund
, eller til
2. ordre@dahlinkasso.no eller til

Abandonere
Å oppheve et konkursbeslag i forbindelse med konkursbehandling. Abandonering kan omfatte fast eiendom, løsøre, verdipapirer og andre fordringer. Aktiva stilles da til debitors disposisjon, men det er i realiteten panthaverne som ved abandonering gis en mulighet til å realisere pantesikkerheten.

Advokat
Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker.

Advokatfullmektig
Juridisk utdannet person som normalt ikke selv innehar advokatbevilling, men som arbeider under en advokat som er ansvarlig for det arbeid som utføres.

Akkord
Akkord innebærer en løsning hvor kreditorene enten frivillig eller tvunget ettergir deler av kravet.

Aksept
Godtakelse av et tilbud som gjør at det blir inngått en avtale.

Anførsel
De grunner som søksmålet og påstandene eller begjæringen bygger på, og de innsigelser man måtte ha mot motpartens påstand som gjøres gjeldende under saken.

Angrefristloven
Loven gjelder ved fjernsalg og ved salg utenfor fast utsalgssted til forbrukere; salg over internett, dørsalg, telefonsalg, messer osv. Kjøperen har 14 dagers angrefrist, og gir kjøperen rett til å levere varen tilbake hvis denne angrer på kjøpet.

Anke
Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol. For Oslo tingrett vil dette være Borgarting lagmannsrett. Dommer, rettsforlik, vedtatte forelegg og visse kjennelser kan påankes. Det kan ankes over at retten har anvendt loven feil (lovanvendelsen), at det foreligger feil ved saksbehandlingen (saksbehandlingsfeil) eller at retten har vurdert bevisene feil (bevisvurderingen). I straffesaker kan det ankes både over skyldspørsmålet og straffeutmålingsspørsmålet.

Anvisning til innkreving
Når det er tatt utleggspant i penger eller saksøktes bankkonto må det sendes en anvisning til namsmannen om å få utbetalt beløpet omfattet av utlegget. Saksøker får gjennom anvisningen rett til å heve pengene.

Arrest
Midlertidig sikring av pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning.

Avdragssalær
Avdragssalær er et salær som påløper dersom man deler opp et krav i mer enn 4 avdrag. Dette gjelder kun hvis man ikke sender saken via forliksråd, tingrett eller namsmyndighet. Avdragssalær utgjør maks 1,5 ganger inkassosatsen. Evt. moms kan komme i tillegg ved ikke mvapliktig kreditor.

Avskrivning
Dersom en faktura føres som tapt i stedet for å bli betalt.

Avtale
Oppstår når et tilbud besvares med en aksept.

Avtalerett
Utgangspunktet er avtalefrihet både med hensyn til innhold og form. Dette innebærer at en muntlig avtale som utgangspunkt vil være bindende. Det finnes en rekke sær-regler som begrenser utgangspunktet. For eksempel gjelder dette låneavtaler som reguleres av finansavtaleloven.

Befaring
En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f. eks av en eiendom som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning.

Begjæring
For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene.

Beslagsfrihet
Gjelder midler og inntekter hos saksøkte som saksøker ikke kan få utlegg i. Reglene som tar sikte på å beskytte skyldneren, er samlet i dekningslovens kapittel 2.

Betalingsanmerkning
Informasjon om inkassosak på privatperson eller foretak, som benyttes sammen med kreditt-opplysninger ved vurdering av kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalings-anmerkning oppstår 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse. Betalingsanmerkning oppstår også ved mislighold av avdragsordning når kravet er til inkasso.

Betalingsoppfordring
Før inkassator kan sette i gang med rettslig inndriving, må inkassator ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at slik inndriving vil bli satt i verk, og at skyldneren må komme med eventuelle innsigelser dersom man mener kravet er uriktig.

Betalingsoppfølging
Oppfølging av et utestående pengekrav. Oppfølgingen inndeles i faser; førinkasso, utenrettslig inkasso og rettslig inkasso.

Bobestyrer
En person (som regel en advokat) som er oppnevnt av skifteretten til å foreta booppgjør i forbindelse med akkord, dødsbo og konkurs. Bobestyreren foretar det praktiske arbeidet vedrørende bobehandlingen og sender sluttinnberetning til skifteretten, samt de impliserte parter.

Brønnøysundregistrene
Offentlige dataregistre som
Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Løsøreregisteret og Ektepakt-registeret.

Byfogden i Oslo
Oslo byfogdembete er en av førsteinstansdomstolene i Oslo. Embetet behandler saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven, foretar vielser og partnerskapsregistreringer, og er notarius publicus i Oslo.

Byrett
Tidligere navn på førsteinstansdomstolene i bykommunene (med noen unntak). De tilsvarende domstolene i landdistriktene ble kalt herredsretter. Fra 1. januar 2002 kalles alle by- og herredsretter for tingsretter.

Debitor
Person som skylder penger, også kalt skyldner.  

Dividende
Er det beløp som eventuelt er et resultat av bobehandlingen ved konkurs, og som blir utbetalt til kreditor.

Effektiv rente
Alle utgifter forbundet med å ha et lån (renter, gebyrer, provisjoner og andre utgifter), regnet om til helårlig etterskuddsrente. Angir den reelle lånekostnad.

Eksigibelt gjeldsbrev
Gjeldsbrev som kan benyttes som tvangsgrunnlag for utlegg. Skyldner må skriftlig ha vedtatt at gjelden kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet må være vitnebekreftet.

Enhetsregisteret
Offentlig register som inneholder opplysninger om bedrifter og organisasjoner. Enhetene tildeles et organisasjonsnummer.

Erstatningsrett
Rett til erstatning kan følge av avtale eller lov. Etter norsk rett er det også ulovfestede regler om erstatningsansvar.

Faktoring/Factoring
Med faktoring menes det å overdra kundefordringer til en institusjon.

Fakturaadministrasjon
Produksjon og/eller utsendelse av faktura på egne eller andres vegne.

Fakturagebyr
Gebyr ved utsendelse av faktura.

Faste utgifter
Utgifter som vi på kort sikt ikke kan påvirke størrelsen av. For eksempel renter på lån og lisensavgift til NRK.

Forbrukerombudet
Forbrukerombudet fører tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven. Forbrukerombudet har også tilsynet med deler av kringkastingsloven, blant annet bestemmelsen om at det i kringkastingssendinger ikke må sendes reklame som er særlig rettet mot barn eller reklame i tilknytning til barneprogram. Forbrukerombudet er dessuten tillagt tilsynet med bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av kredittkjøpsloven, og fører kontroll med forskrifter om fibermerking og forskrifter om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter osv.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandørene av varer og tjenester. Forbrukerrådet for Oslo, Akershus og Østfold, lokalisert i Sarpsborg, har spesielt ansvar for oppfølging av henvendelser angående inkassosaker.

Forbrukertvist
Uenighet mellom selger og kjøper ved forbrukerkjøp.

Forbrukertvistutvalget
Forbrukertvistutvalget (FTU) er en statlig myndighet. Utvalget fungerer omtrent som en domstol. Dets hovedoppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett.

Fordring
Krav eller utestående beløp.

Fordringsmasse
Brukes som betegnelse på totalt antall krav mot for eksempel kunder.

Foreldelse
Når man har en fordring (her et pengekrav) på andre løper det frister på hvor lang tid det kan gå uten at man får betaling. Fristen varierer uavhengig av type krav. Oversittes fristen faller fordringen bort; fordringen er foreldet. Fristen avbrytes ved erkjennelse av kravet eller rettslige skritt.

Foretaksregisteret
Et av Brønnøysund-registrene som inneholder oversikt over alle registrerte foretak i Norge.

Forkynnelse
En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, inkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.

Forlik
Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.

Forliksklage
Skrivelse til forliksrådet med begjæring om megling mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet etter krav fra partene avsi dom eller henvise saken til retten.

Forliksmegling
Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). Oppnås ikke enighet, kan forliksrådet avsi dom eller henvise saken til retten etter krav fra partene.

Forliksrådet
Organet forsøker i sivile saker å megle mellom partene slik at de kommer til enighet, og at en eventuell rettssak unngås. Forliksrådet har også dømmende myndighet.

Formynder/verge
Personer under 18 år er umyndige og skal ha verge som kan opptre på vegne av barnet. Dette vil normalt være foreldrene. Personer over 18 år kan umyndiggjøres pga sykdom/sinnstilstand. Personen får da oppnevnt verge. Vergemålsloven gir regler om vergers handlemåter og plikter.

Fravikelse
Saksøkte (leietaker eller eier) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter.

Fremmedinkasso
Fordringshaver har overlatt inkassorutinene helt eller delvis til en ekstern inkassator, dvs. inkassobyrå eller advokat. Fremmedinkasso kan omhandle så vel utenrettslig som rettslig inkasso.

Fri rettshjelp
Når en saksøker eller saksøkt får dekket sine utgifter til å anlegge sak og til advokat. Gis til personer som har en inntekt under et visst minstemål. For visse type saker gis alltid fri rettshjelp - f eks militærnekter saker, barnevernssaker og saker om psykisk helsevern.

Fullmakt
Det forhold at noen har rett til å opptre på vegne av andre enten i en enkelt sak eller i bestemte funksjoner, for eksempel i kraft av sin stilling.

Garanti
Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter gjeldende lovverk gir.

Gebyr
Gebyr i forbindelse med pengekrav forstås vanligvis som det rettsgebyr som må betales i henhold til rettsgebyrloven ved de forskjellige former for tvangsfullbyrdelse.

Gjeldsbrev
Dokument som inneholder erklæring om at man skylder penger.

Gjeldsforhandlinger
Forhandlinger for å få til en utenrettslig eller en rettslig gjeldsordning.

Gjeldsordning
En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene. Vanlig å skille på utenrettslig gjeldsordning, frivillig gjeldsordning og tvungen gjeldsordning.

Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsloven har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Gjeldsordning etter loven kan være aktuelt for privatpersoner (og i noen tilfelle næringsdrivende) som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen (lensmann el. byfogd) på det stedet man bor. Namsmannen kan gi nærmere informasjon om ordningen, og bistand til å fylle ut søknadsskjemaet.

Gjenpartsbrev
Når det forespørres om kredittopplysninger vedrørende privatpersoner skal det sendes gjenpartsbrev til vedkommende. Brevet skal vise hvem som har bedt om opplysningene og hvilke opplysningenr som er gitt.

Grunnboken
Grunnboken føres nå elektronisk og omfatter dokumenter som gjelder fast eiendom. Tinglysningen foregår ved at et utdrag av dokumentet føres inn i dagboken, og at dokumentet deretter anmerkes i grunnboken. Den som forlanger noe tinglyst, skal levere inn det originale dokumentet og en kopi til tinglysningen. Originalen kvitteres som tinglyst og sendes tilbake til rettighetshaveren. Grunnboken beholder kopien. Grunnboken følger det gamle prinsippet om først i tid, best i rett. Det er derfor viktig å føre oversikt over i hvilken rekkefølge dokumenter kommer inn for tinglysing.

Heftelse
Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis pant som sikkerhetsstillelse i forbindelse med låneopptak eller utleggsforretning.

Hjemting
Rettskretsen hvor en person bor eller hvor et selskaps styre har sitt sete. En person eller et selskap kan saksøkes ved sitt hjemting.

Hovedstol
Betegnelse som angir saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer.

Husholdning
Alle personer som bor sammen og som har felles kosthold.

Ihendehaverobligasjon
En obligasjon hvor man har et bevis for deltakelse i større lån opptatt av stat, kommune, statsbanker eller eventuelt industriselskaper. Ihendehaverobligasjon er et selvstendig gjeldsbrev som kan omsettes.

Inkasso
Innkreving av forfalt pengekrav. Behandling av omtvistede pengekrav anses ikke som inkassobehandling.

Inkassovarsel
Inkassovarsel kan sendes umiddelbart etter forfall, jfr inkassoloven § 9, men det er vanlig at det først sendes en betalingspåminnelse. Hvis denne ikke blir betalt innen den frist (minimum 14 dager) som ble angitt i betalingspåminnelsen, kan det sendes inkassovarsel. Inkassovarselet skal ha en betalingsfrist på 14 dager.

Inngående faktura
Faktura som angir hva som skal betales mot levering av vare eller tjeneste.

Innsigelser
De innvendinger motparten har mot det krav den annen part gjør gjeldende.

Insolvens
Uttrykker mangel på likvide midler til å betale gjeld etter hvert som den forfaller.

Insuffisiens
Den underbalanse som foreligger når en persons eller firmaets gjeld på et tidspunkt overstiger verdien av hans / firmaets eiendeler / eiendom, eller det vi kaller aktiva.

Kassekreditt
En driftskreditt der det avtales med långiver en øvre grense (limit) for hvor mye en bedrift eller person kan låne. Det betales en provisjon av denne øvre grensen og renter av det beløpet som til enhver tid er trukket på kontoen.

Kausjon
Garantierklæring, der den som gir garantien (kausjonisten) tar på seg ansvaret for at et lån blir betalt tilbake.

Kjennelse
En avgjørelse av retten som verken er en dom eller en beslutning. En avgjørelse som går ut på å avvise eller heve en sak, vil være en kjennelse. Retten treffer avgjørelser ved dommer, kjennelser eller beslutninger. Kjennelser skal begrunnes og kan angripes ved ordinære rettsmidler.

Kjæremål
Prøvelse for en overordnet domstol av rettslige avgjørelser som ikke kan ankes.

Kjæremålsfrist
Den frist en part har til å inngi kjæremål over en kjennelse eller beslutning truffet av tingretten eller lagmannsretten. I sivile saker er kjæremålsfristen en måned, mens straffesaker har en kjæremålsfrist på to uker.

Konkurs
En bedrift eller privatperson kan begjæres konkurs til skifteretten når det foreligger insolvens. Ved en konkurs blir bedriftens aktiva solgt og utbyttet blir delt mellom kreditorene. For privatpersoner og ansvarlige selskaper vil gjeld som ikke blir betalt, forsøkt dekket inn av ansvarlige personers framtidige inntekter. Gjelden blir ikke slettet etter konkursen, men et selskap med begrenset ansvar, typisk et aksjeselskap, vil bli slettet ved konkurs.

Kontrakt
Vanligvis en skriftlig utformet avtale.

Kortsiktig lån
Brukes vanligvis om forbrukslån i bank eller annen forbrukskreditt. Normal løpetid er fra ett til fem år.

Kreditor
Den som har et pengekrav mot en annen.

Kredittid
Angir tiden mellom kjøp og betaling ved kredittkjøp.

Kredittinformasjon
Datatilsynet gir konsesjon for å drive med kredittinformasjon. Kredittopplysningsbyråene samler kredittinformasjon som inntekt, betalingsanmerkninger mv. Kredittytere kan innehente denne informasjonen fra kredittopplysningsbyråene når det ytes kreditt til selskaper eller personer.

Kredittkjøp
Kjøp hvor betalingen av kjøpesummen, eller deler av den, blir utsatt etter avtale.

Kredittopplysning
Informasjon om økonomiske forhold for privatpersoner og bedrifter. Benyttes ofte ved vurdering av kredittverdighet i forbindelse med varekjøp på kreditt og låneopptak. Informasjonen leveres av kredittopplysningsbyråene, som samler inn, registrerer og benytter opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder som for eksempel skattelistene, Brønnøysund-registrene og Norsk lysningsblad. Alle personer som har hatt skattbar inntekt er registrert hos kredittopplysningsforetakene.

Kumulasjon
Ordet betyr opphoping. Innen rettspleien betyr det at flere krav kan behandles i samme sak, eller at flere krav kan forenes til behandling i samme sak.

Lagmann
Embetsmann som er rettens formann (administrator) i lagmannsretten. Ved de store lagmannsrettene som er avdelingsdelt, er det en lagmann som er avdelingsleder.

Lagmannsrett
Domstol som behandler sivile saker og straffesaker etter anke og kjæremål, og i noen få tilfeller som første instans.

Leasing
Finansieringsform; leie av bruksrett.

Lett salær
Brukt som begrep i forbindelse med fremmedinkasso. Det salær skyldner skal betale som vederlag for innfordringsarbeidet dersom saken sendes til inkasso. Salæret dobles etter en viss tid og benevnes da som tungt salær.

Likvider
Beholdning av betalingsmidler som kontanter, bankinnskudd og postgiroinnskudd.

Likviditet
Betalingsevne. Kan du betale regninger innen betalingsfristen, er du likvid. I motsatt fall betegnes man som illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når betalingsmidlene er tilstrekkelig til å betale gjelden etter hvert som den forfaller.

Likviditetsbudsjett
Et budsjett som viser pengestrømmen gjennom virksomheten eller husholdningen. Gjør det mulig å se om det til enhver tid er nok penger til å betale de løpende utgiftene.

Medhjelper
Tingretten og namsmyndighetene oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelsen. Dette er profesjonelle som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering.

Midlertidig forføyning
En avgjørelse som fattes av retten i en sivil sak som kun skal gjelde for en viss tid, normalt fram til saken er endelig avgjort. Benyttes når tidsperspektivet er av stor betydning slik at det å vente til saken er endelig avgjort f.eks. kan medføre fare for at den ene parts krav ikke lenger er praktisk gjennomførbar. Sikring av andre krav enn pengekrav. Påfører saksøkte en plikt til å handle, unnlate eller tåle en handling. Sikringen kan også innebære at saksøkte fratas besittelsen av et formuesgode.

Namsmyndigheter
Tingrett og namsmann/namsfogd, beslutter og foretar tvangsfullbyrdelsen.

Namsrett
Se tingrett.

Nettolønn
Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.

Nominell rente
Pålydende rente.

Obligasjon
En skriftlig erklæring om at man skylder penger, vanligvis ved gjeldsbrev, men med en bestemt sikkerhet.

Offentlig akkord
Se akkord.

Oppsøk
Brukt som betegnelse på personlig kontakt med skyldner for å få oppgjør i et pengekrav. Tjenesten benyttes som et ledd både i den ikke rettslige og den rettslige innfordring, eller som enkeltstående tjeneste. Formålet er å skape kontakt med skyldner og foreta økonomiske analyser, inngå avtaler og etablere alternative betalingsordninger. Det kan også innbefatte frivillig innhenting av pantegjenstander, kredittkort, kjøretøy og lignende.

Overvåkning
Brukt som begrep når inkasso ikke gir løsning på det aktuelle tidspunkt pga manglende betalingsevne. Kravet legges til overvåking ved at skyldners betalingsevne følges opp slik at aktiv inkasso kan fortsette om betalingsevnen bedres.

Panteattest
En attest som viser hvilke pantekrav som påhviler gjenstanden.

Pantelån
Langsiktig lån mot sikkerhet i fast eiendom, maskiner, varelager eller kundefordringer.

Panteobligasjon
Pantebrev der pantsetteren erklærer å skylde et bestemt beløp, med angivelse av panteobjektet.

Panterett
Panterett gir en særrett til dekning av et pengekrav i form av sikkerhet i fast eiendom, løsøre eller andre formuesgoder. Kan gis ved avtale (avtalepant) eller ved tvangsfullbyrdelse (utleggspant). Panterett følger også direkte av lov for enkelte krav (legalpant). Panteloven og tvangsfullbyrdelsesloven regulerer muligheten for å gi pant og virkningen av slik rettighet.

Prioritet
Fortrinnsrett ved mislighold av lån eller fordring. 1. prioritet har første rett, deretter 2. prioritet osv.

Prosessfullmektig
Den som representerer en part i sivile saker eller straffesaker, vanligvis en advokat.

Prosesskrift
Dokumenter som har en viss form og som sendes til retten som ledd i behandlingen av en sak for retten.

Protokoll
Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken, betegnet protokoll. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning.

Purregebyr
Et purregebyr kan kreves når et firma eller inkassoselskap sender ut purring.

Purreservice
Benyttet som begrep når noen tilbyr å sende ut purringer på vegne av andre.

Purring
Påminnelse om at en regning eller lignende ikke er betalt innen fristen.

Påkrav
Et varsel til skyldner om å betale et pengekrav.

Refinansiering
Å skaffe tilveie ny kapital. Benyttes gjerne i forbindelse med sammenslåing av lån og fordringer. Reduserer normalt effektiv rente og gir bedre økonomisk oversikt.

Reklamasjonsfrist
Frist som angis i avtale eller lov og som begrenser muligheten for å påberope mangler eller forsinkelse. Flere lover, f. eks forbrukerkjøpsloven begrenser leverandørens mulighet til å sette korte reklamasjonsfrister.

Reklamere
Å klage på en vare eller tjeneste som en har kjøpt, normalt på grunn av feil eller mangel ved varen.

Remittere
Er å belaste sin egen konto for overføring til mottagers konto.

Rentemargin
Forskjellen mellom utlånsrente og innskuddsrente i bank.

Rentesrente
Renteberegning hvor tidligere opptjente renter inngår som en del av beregningsgrunnlaget. De tidligere renteinntektene legges til kapitalen før de nye renteinntektene blir regnet ut.

Reskontro
Del av bokholderisystem hvor det føres regnskap for hver enkelt forretningsforbindelse.

Reskontroadministrasjon
Se reskontroføring.

Reskontroføring
Registrering av hendelser mot forretningsforbindelse.

Rettsbok
Den protokoll som føres og som viser rettens behandling av en sak.

Rettsforlik
Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan i svært begrenset grad angripes ved anke.

Rettsgebyr
En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Gebyrene fremgår av rettsgebyrloven.

Rettskraftig
Når domstolens avgjørelse ikke kan bringes inn for overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Rettslig inkasso
Fordringshaver eller inkassator søker å få oppgjør for et pengekrav ved å benytte det offentlige nams- og rettsapparat for tvangsinndrivelse.

Rettsmidler
Et rettslig verktøy som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse inn for en høyere domstol. Ordinære rettsmidler er anke, kjæremål og fornyet behandling. Ekstraordinære rettsmidler er gjenopptagelse og oppfriskning.

Rettsmøte
Møter som avholdes i retten og hvor det føres protokoll, for eksempel muntlige forhandlinger, saksforberedende møte eller hovedforhandling.

Rettsvern
En notering av panterett eller andre rettigheter som gir vern overfor andre (senere) kreditorer og rettighetshavere. Det kan skje ved innføring i offentlige registre eller beskjed til den som besitter gjenstanden rettigheten knytter seg til.

Saksomkostninger
De utgiftene som påløper i forbindelse med behandlingen av en rettslig tvist. Omfatter alle omkostninger som er nødvendige for å få saken betryggende utført. Dette vil blant annet være rettsgebyrer og andre rettslige sideutgifter, utgifter til prosessfullmektig og sakkyndig bistand. Den part som ved en tvist for domstolene taper saken fullstendig, vil normalt bli pålagt å dekke motpartens utgifter.

Saksøker
Den part i en sivil sak som har anlagt saken for første instans.

Saldo
Utestående beløp.

Salær
Ved pengekrav ofte benyttet som betegnelse av vederlag som kan kreves av skyldner som dekning av kostnader for innkreving av faktura gjennom inkassoselskap.

Selskapsrett
Det er gitt en omfattende lovgivning som regulerer opprettelse og virksomhet gjennom et selskap. Et selskap kan ha begrenset ansvar, for eksempel et aksjeselskap eller være ansvarlig, for eksempel et ANS.

Serielån
Et lån som tilbakebetales med like store avdrag. Renter og avdrag vil være avtagende mot slutten av lånebeløpets tid.

Sikkerhetsdokumenter
Ved pengekrav ofte benyttet om dokumenter som gir en særskilt rett til dekning, for eksempel en pantobligasjon.

Sikkerhetsstillelse
Saksøkte kan stille sikkerhet i form av bankinnskudd eller bankgaranti for å unngå tvangsfullbyrdelse av et krav. Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning. Sikkerhetsstillelse kan også besluttes overfor budgiver ved tvangssalg.

Sivil sak
Sak som fastslår rettigheter og plikter folk har overfor hverandre og overfor det offentlige.

Skifterett
Skifteretten behandler saker om tinglysning, mortifikasjon, konkurser, skilsmisse og separasjon, dødsfall og arv.

Skyldner
Se debitor.

Solvent
Å være solvent betyr at man er i stand til å gjøre opp sine forpliktelser ovenfor kreditor etter hvert som de forfaller og/eller at verdien av aktiva overstiger gjelden.

Stadfestelseskjennelse
Ved tvangssalg den avgjørelse hvor tingretten tar stilling til om et bud skal godtas eller ikke.

Stevnevitne
En offentlig tjenestemann som på rettens vegne sørger for å forkynne dokumenter, som f.eks. stevninger, tiltalebeslutninger, innkallinger og rettslige avgjørelser.

Stevning
En stevning er et dokument som sendes retten i den hensikt å få dom for et krav man mener å ha. I stevningen må det angis hva kravet gjelder og kravet må begrunnes. Det må videre nedlegges en påstand; det vil si hva man ønsker å få dom for.

Søksmål
Rettslig oppfølging av et krav ved at det sendes stevning til retten.

Tapsføring
Når et pengekrav ikke lar seg inndrive kan det tapsføres og på den måten komme til fradrag i regnskapet.

Taushetsplikt
Det gjelder en streng taushetsplikt blant annet for en inkassator, dens ansatte og andre hjelpere overfor uvedkommende, om det de i forbindelse med inkassovirksomheten får kunnskap om av personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning under forutsetning av at denne virksomheten drives i samsvar med personregisterloven.

Termingebyr
Gebyr som betales ved terminforfall for banklån og annen forbrukskreditt.

Tilbakelevering
Dette er en særlig form for tvangsfullbyrdelse hvor saksøkers krav er sikret med salgspant i gjenstanden. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte pris.

Tilsvar
Ved skriftlig saksforberedelse betegnelse på det dokument som saksøkte sender retten som svar på stevningen.

Tinglysning
En registrering av rettigheter, typisk registrering av panterett i fast eiendom i Grunnboken.

Tingrett
Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet. Tingretten er også ankeinstans for dommer i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser og beslutninger i forliksrådet.

Tungt salær
Se lett salær. Tungt salær påløper 14 dager etter at betalingsfristen i betalingsoppfordringen er løpt ut.

Tvangsauksjon
Auksjon som Namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Tvangsbruk
En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Tingretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet.

Tvangsdekning
Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Tvangsfullbyrdelse
Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.

Tvangsgrunnlag
Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i fire hovedgrupper
-Krav som i henhold til lov har tvangsgrunnlag for utlegg eller lovbestemt pant som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
-Krav fastsatt av en domstol.
-Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.
-Krav sendt skyldner (skriftstykke); typisk faktura og som ikke er bestridt

Tvangskraft
Når et krav enten direkte eller etter utløp av frist gitt i et eget varsel kan bringes inn for namsmyndighetene til fullbyrdelse. Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt.

Tvangsmidler
Ofte benyttet som betegnelse på midler som kan benyttes av det offentlige ved tvangsfullbyrdelse, for eksempel fravikelse.

Tvangssalg
Se tvangsdekning.

Tvist/tvistemål
Brukt som betegnelse når to parter er uenige og saken bringes inn for retten, typisk hvor det er uenighet mellom kreditor og skyldner om kravet er berettiget.

Underhåndssalg
Når gjenstander selges direkte til kjøper uten at det holdes auksjon eller foretas salg av fast eiendom eller adkomstdokumenter ved bruk av medhjelper.

Uprioriterte fordringer
Ikke pantesikrede krav.

Utenrettslig inkasso
Inkassotiltak hvor fordringshaver eller inkassator forholder seg mot skyldneren direkte. Tiltakene kan være telefoniske eller skriftlige, og gjelder purringer, inkassovarsel, betalingsoppfordring, innkalling til samtale. Det kan også være aktuelt at skyldneren blir oppsøkt for å få til en ordning.

Utlegg
Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk.

Utleggsbegjæring
En begjæring sendt namsmannen om å få pant i skyldners verdier for å dekke kreditors krav.

Utleggsforretning
Når utleggsbegjæringen blir tatt til følge og forretningen blir avholdt. Resultatet kan være pant i fast eiendom eller løsøre. Det utlagte pant må tinglyses for å være rettskraftig. Utlegg kan og bli tatt i skyldners krav på utbetalt lønn / trygd. Resultatet kan også være ' Intet til utlegg'.

Varsel
Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til saksøkte om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

Verdivurdering
Vurdering av en gjenstands verdi, typisk i forbindelse med tilbakelevering av en salgspantbeheftet gjenstand hvor retten skal fastsette en verdi som skal godskrives skyldner.

Verneting
Landet er delt inn i såkalte rettskretser, områder som sogner til en domstol. Vernetinget gir uttrykk for i hvilken av disse rettskretsene og følgelig for hvilken domstol, en sak skal reises.

Dahl Inkasso AS

Besøksadresse:
Verkstedveien 11
6517 Kristiansund N

Postadresse:
Postboks 2283
6503 Kristiansund N

Telefon/epost:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: 71 68 54 40
F: 71 68 54 41

Bli kunde på 1-2-3

ny-kunde-thumb

Her kan du enkelt registrere deg som kunde.
Les mer

Mottatt krav?

mottatt-krav-thumb

Hvis du har mottatt krav, kan du få tips og råd her. 
Les mer