INFOSENTER FOR INKASSOSAKER

Registrer inkassosaker og betalinger i infosenter:
Dahl Inkasso AS er nå besluttet fusjonert med Orkla Credit AS, nytt navn er Orkla Credit AS. Om det skulle være noe du lurer på, ta kontakt med din saksbehandler eller på telefon 72 49 90 70.

Innlogging for oppdragsgivere:  Logg inn                            Klikk her for informasjon om infosenteret

72 49 90 70 !!! Ring for brukernavn og passord eller hvis du vil ha veiledning for å logge inn på infosenteret. 

Innmelding av inkassosaker uten å registrere i infosenter kan fortsatt gjøres slik:
Fakturakopi sendes til et av følgende alternativer:
1. Dahl Inkasso AS, boks 2283, 6503 Kr.sund
, eller til
2. ordre@dahlinkasso.no eller til

FORLIKSRÅDET

UTFALLET AV FORLIKSRÅDSBEHANDLINGEN

Døme på dei vanlegaste avgjerder:

  • Avgjerd om avslutning av sak kan takast dersom forliksrådet har teke imot krav frå klagar om at det ikkje er ønskje om vidare handsaming av saka i forliksrådet.
  • Det kan også takast avgjerd om at saka er ført inn for feil forliksråd, og vise saka til eit anna forliksråd på grunn av vernetingsreglane.
  • Avgjerd om utsetting av ein frist.
  • Ei avgjerd om innstilling av saka kan takast dersom ikkje forliksrådet ønskjer å avseie dom i ei sak.

Innstilling
Ei innstilling er eit skriftleg vedtak som partane kan føre vidare til tingretten for at saka skal kunne handsamast der.
Dersom forliksrådet kjem til at dei ikkje ønskjer eller kan avseie dom i saka, skal saka innstillast. Forliksrådet kan også innstille ei sak før møtet blir halde, gjerne etter førespurnad frå ein av partane.

____________________________________________________________________________________________________________________

TVANGSFULLBYRDELSE

Hvis et krav ikke innfris frivillig kan man ta saken til Namsmannen ved å begjære utlegg i et forsøk på å oppnå utleggspant eller utleggstrekk.

Utlegg

Et pengekrav som ikke innfris av skyldner, kan det begjæres utlegg for. Namsmannen skal da sørge for at den som har et rettmessig krav på penger får betalt. Dette kan skje ved utleggspant og/ eller utleggstrekk. Dersom saksøkte ikke har noe det kan tas pant i eller ytelser det kan trekkes i, blir resultatet intet til utlegg.
For at det skal kunne begjære utlegg må man ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles inn i to hovedgrupper. De kalles alminnelige (f.eks dom) og særlige tvangsgrunnlag (f.eks faktura, gjeldsbrev). Et særlig tvangsgrunnlag må gjøres tvangskraftig ved at det sendes et varsel til skyldner forut for innsendelse av utleggsbegjæringen, mens et alminnelig tvangsgrunnlag er tvangskraftig uten varsel dersom det ikke er eldre enn ett år.

UTLEGGSPANT
Utleggspant vil si at namsmannen tar pant saksøktes eiendeler som for eksempel fast eiendom, bil, båt eller annet verdifullt løsøre. En kreditor som har fått utleggspant kan benytte panteretten som grunnlag for tvangssalg for å få dekket sitt krav.
Hva kan det tas utleggspant i?
Hovedregelen er at det kan tas utleggspant i ethvert formuesgode som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger og som tilhører saksøkte når utleggsforretningen avholdes. Kreditor har imidlertid ikke rett til dekning i disse eiendelene:

  • Klær og andre personlige ting til bruk for skyldneren eller dennes husstand. Det samme gjelder innbo, utstyr og lignende løsøre som skyldneren trenger i sitt hjem. Dette gjelder så lenge verdien av tingene ikke er større enn at det etter forholdene er rimelig å unnta dem.
  • Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler som skyldneren eller noen av dennes husstand trenger for sitt yrke eller til sin utdanning, men ikke over en samlet verdi som tilsvarer to tredeler av folketrygdens grunnbeløp. Varer eller materialer beregnet på salg eller bearbeidelse omfattes ikke av disse reglene.
  • Ting som har affeksjonsverdi for skyldneren eller noen av dennes husstand, dersom verdien ikke er større enn at det ville være åpenbart urimelig om tingene ble tvangssolgt.

Utleggspant i bolig
Hvis saksøkte er gift eller lever i et ekteskapslignende forhold, kan utlegg tas i en ideell halvdel av felles bolig ervervet under samlivet, hvis ikke et annet eierforhold blir sannsynliggjort. At bare den ene part er registret eller meldt som eier er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre partens enerett.
Klage på utleggspant
Når det er tatt utleggspant kan klage settes fram så lenge tvangsdekning ikke er begjært. Partene kan likevel ikke klage over valg av utleggsgjenstand senere enn en måned etter at de ble underrettet om utlegget. Klagen fremsettes for namsmannen.
Foreldelse
Utleggspant i løsøre foreldes etter 3 år. Utleggspant i fast eiendom foreldes etter 5 år. Dette betyr at utleggspantet faller bort hvis tvangsdekning ikke er begjært før foreldelse inntrer.

Tilbakelevering

Tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver innebærer tilbakelevering av gjenstand til den som har salgspant. Med løsøre forstås gjenstander som ikke er fast eiendom. Tvangsgrunnlag for å kreve tilbakelevering er enten dom, kjennelse eller skriftlig avtale om salgspant.

Tilbakeleveringen gjennomføres ved at namsmannen tar gjenstanden fra saksøkte og overleverer den til salgspanthaver. Namsmannen skal verdsette gjenstanden før overlevering. Verdien som settes blir godskrevet gjeld saksøkte måtte ha ovenfor salgspanthaver. Før godskriving av gjelden, blir det trukket ifra rettsgebyr samt andre nødvendige kostnader for gjennomføring av tilbakeleveringen. Dersom verdien blir større enn kravet, skal det overskytende utbetales til eventuelle andre panthavere. Utbetaling til eier skjer først når alle rettighetshavere har fått dekket sine pantekrav.
Legalpantekrav dekkes først. Dersom verdien ikke dekker kravet, har salgspanthaver restkravet i behold og kan gjøre dette gjeldende overfor saksøkte.
Saken avsluttes ved at namsmannen leverer gjenstanden tilbake til salgspanthaver og regner ut restkrav eller tilgodebeløp etter verdsettelsen. En sak om tilbakelevering kan bortfalle eller heves dersom saksøkte betaler kravet eller saksøker trekker begjæringen.

Pengekrav, aksjer med mer

Tvangsdekning innebærer at en saksøker som har pant i et pengekrav, verdipapir eller liknende, kan begjære pantet realisert for å få dekning for pengekravet.

Pant i verdipapirer, typisk børsnoterte aksjer, realiseres ved at namsmannen etter begjæring om tvangsdekning oppnevner en medhjelper til å selge verdipapirene slik at de kan omsettes i penger. Medhjelper er vanligvis en megler eller fondsmegler. Medhjelper får i oppdrag å selge verdipapirene på en måte som oppnår høyest mulig pris. Når salget er gjennomført, utbetales oppgjøret til panthavere i prioritert rekkefølge. Forretningen avsluttes ved at salget gjennomføres og salgsoppgjør utbetales til panthavere i prioritert rekkefølge.
Pant i pengekrav realiseres ved at namsmannen etter begjæring fra saksøker anviser beløpet til utbetaling. Vanligvis befinner pengene seg på konto hos en bank. Namsmannen vil ved gjennomføring av tvangsdekningen utstede en protokoll hvor saksøker gis tillatelse til å få utbetalt det anviste beløp. Saksøker må fremvise protokollen for banken for å få utbetalt pengene.
Tvangssalg av pengekrav eller verdipapirer kan heves dersom kravet betales eller saken trekkes tilbake.

Tvangsdekning bolig

Tvangsdekning i fast eiendom betyr tvangssalg av fast eiendom til dekning av et pantsatt krav. For saksøkte innebærer tvangssalget at vedkommende må flytte fra boligen og at den selges til den pris markedet er villig til å betale.
Før gjennomføring av tvangssalg skal retten forelegge begjæringen for eier av eiendommen, og de myndige personer som bor sammen med eier. I foreleggelsen skal det gis en frist på 1 måned.
Hvis gjennomføring av tvangssalg besluttes, oppnevnes vanligvis en medhjelper til å foreta salg og oppgjør. Dette vil som regel være en megler. Boligen skal selges på den måten som antas å gi høyest mulig pris. Etter salget fordeles salgssummen til rettighetshavere i prioritert rekkefølge.
Dersom pengekravet ikke dekkes, har saksøker fortsatt et restkrav mot saksøkte. Dersom saksøkte og de som bor i boligen ikke flytter frivillig, må det gjennomføres en fravikelse. Tvangssalg av fast eiendom kan heves dersom kravet betales eller saken trekkes.

Annen tvangsfullbyrdelse

Gjennomføring av en fravikelse vil si at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir tilbakeført fra leietaker til utleier. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt.

Leietaker betaler ikke husleie
For at det skal kunne begjæres fravikelse ved manglende betaling av husleie må bestemte vilkår være oppfylt.

Leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter
Er det inngått en avtale om leie for en bestemt periode, og det klart fremgår i leiekontrakten hvilken dag kontrakten utløper, kan utleier begjære fravikelse hvis leietaker ikke flytter.

Leietaker er sagt opp, men flytter ikke
Hvis leietaker er lovlig sagt opp, og ikke har protestert skriftlig mot oppsigelsen, kan utleier på spesielle vilkår begjære fravikelse dersom leietaker ikke flytter.

Leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i leieavtalen – heving
Hvis leietaker ikke oppfyller bestemmelsene i leieavtalen, kan utleier heve leieforholdet når det foreligger forhold som gjør det åpenbart at utleier har adgang til å heve leieavtalen.

Namsmannens gjennomføring av fravikelse

Hvis leietaker ikke har hentet tingene sine når fristen på 14 dager er utløpt vil namsmannen sende ytterligere ett varsel. Loven krever at leietakeren skal varsles flere ganger. Er tingene ikke hentet innen utløpet av frist nummer to, foretar namsmannen en registrering av innbo og løsøre og beslutter om tingene skal kastes eller selges. Hvis det besluttes at at tingene skal kastes, pålegger namsmannen normalt utleier å foreta kastingen. Namsmannen krever kastekvittering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahl Inkasso AS

Besøksadresse:
Verkstedveien 11
6517 Kristiansund N

Postadresse:
Postboks 2283
6503 Kristiansund N

Telefon/epost:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: 71 68 54 40
F: 71 68 54 41

Bli kunde på 1-2-3

ny-kunde-thumb

Her kan du enkelt registrere deg som kunde.
Les mer

Mottatt krav?

mottatt-krav-thumb

Hvis du har mottatt krav, kan du få tips og råd her. 
Les mer